Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL în cadrul NOVUS MEDICAL CLINICĂ S.R.L.
din perspectiva Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

NOVUS MEDICAL CLINICĂ S.R.L. cu sediul în Ploiești, Str. Vasile Lupu, Nr. 2, Bl. 32E și F parter, Jud. Prahova și punctul de lucru în Ploiești, Bdul Republicii, Nr. 143, Bl. 31B1 – 31B2, Jud. Prahova,  înregistrată la ORC Prahova sub nr. J29/1267/2006 având CUI 18745548, e-mail: [email protected] ; reprezentată legal prin Administrator, are calitatea de operator de date în baza Regulamentului European 2016/679 și este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct sau prin împuterniciții noștri, direct sau indirect de la dvs. în calitate de persoana fizică vizată – pacient.

Respectarea confidențialității și protecția datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi.

Fiind vorba de o relație de natură medicală, care se derulează fără a se încheia un contract specific între Clinica noastră și dvs. ca pacient, în scopul respectării legii și a drepturilor dvs. este necesar să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal. Refuzul dvs. de oferire a datelor necesare furnizării serviciului medical (prelevare de analize sau consultații medicale), de altfel acordat la cerere, determină imposibilitatea de acordare a serviciilor medicale.

INFORMAȚIILE PACIENȚILOR DEȚINUTE DE NOVUS MEDICAL CLINICĂ S.R.L.

În calitatea dvs. de pacient, pentru a beneficia de serviciile medicale pe care le solicitați aveți obligația de a furniza date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru: efectuarea programărilor, recoltarea probelor, efectuarea buletinelor de analize și a testelor solicitate, comunicarea rezultatelor analizelor, întocmirea fișelor medicale, a biletelor de trimitere pentru investigații, consultații sau internare, prescripții medicale, furnizarea de asistență medicală, informarea medicului trimițător (dacă este cazul), raportarea rezultatelor în cazul valorilor critice, gestionarea serviciilor de sănătate, precum și pentru raportările periodice către Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate publică, CNAS și Ministerul Sănătății.

Temeiul prelucrării datelor privind sănătatea, prin sisteme manuale și automate, de către NOVUS MEDICAL CLINICĂ este reprezentat de art. 9 alin. 2 lit. h) din Regulamentul 2016/679.

DE CE COLECTEAZĂ NOVUS MEDICAL CLINICĂ ACESTE DATE:

Colectăm numai datele dvs. personale absolut necesare pentru clinica noastră în scopuri determinate și legitime și în baza următoarelor temeiuri prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679:

  • Servicii de medicină preventivă și de stabilire a unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau a unui tratament medical sau de gestionare a sistemelor și serviciilor de sănătate (procesare analize și investigații medicale);
  • Serviciilor medicale, (asistență medicală, efectuarea programărilor medicale – în locațiile Clinicii, telefonic și/sau online – pentru pacienții clinicii, gestionarea eficientă a serviciilor medicale prin intermediul programărilor telefonice potrivit politicilor interne adoptate la nivelul clinicii – contactare pacienți, inclusiv pacienții cronici pentru confirmare/reamintire programare; contactare/reamintire pacienți cronici pentru prezentare recoltare analize, contactul electronic rapid și comunicarea directă cu pacienții prin intermediul site-ului și a ferestrei de chat, recoltarea probelor, efectuarea buletinelor de analize și a testelor solicitate, acordarea consultațiilor medicale atât în cadrul clinicii cât și online, comunicarea rezultatelor buletinelor de analize, comunicarea/informarea medicului trimițător – dacă este cazul, raportarea rezultatelor în cazul valorilor critice, gestionarea serviciilor de sănătate), evaluarea satisfacției pacienților în legătură cu serviciile medicale prestate;
  • Accesării/vizualizării documentelor medicale și/sau a efectuării de teste: glucotest, HbA1c, ECG, ecografie, injecție (IM, IV, SC), perfuzie, analiză corporală, montare Holter TA și ECG, montare Test Poligrafie, indice glezna/brat, spirometrie, infiltrație, puncție, test de paternitate, colonoscopie/ endoscopie, prelevare probe biologice, etc;
  • Îndeplinirea obligațiilor legale de înregistrare (arhivarea fișei pacientului, întocmirea biletelor de trimitere, registru de consultații);
  • Îndeplinirea obligațiilor de transmitere către CNAS a datelor pacientului prin scanarea electronică a cardului său de sănătate, a fișei pacientului, a altor date personale obișnuite ale pacientului în scop statistic;
  • Îndeplinirea obligațiilor legale sau a dispozițiilor statutare și de raportare aplicabile clinicii noastre, inclusiv de evidență a documentelor operaționale si financiar-contabile pentru procesarea plăților, recuperarea sumelor restante, revendicarea unui drept în instanță;
  • Eliberarea cardului de fidelitate NOVUS MEDICAL CLINICĂ;
  • Pentru a monitoriza accesul în clinică potrivit normelor de protecție și securitate, în vederea îndeplinirii intereselor noastre legitime ( securitatea incintei prin supraveghere video);
  • Comunicarea de mesaje comerciale privind serviciile clinicii noastre, prin intermediul poștei electronice sau telefonic, în scop de marketing direct, în temeiul consimțământului dumneavoastră;
  • Îmbunătățirea serviciilor furnizate de NOVUS MEDICAL CLINICĂ.

NOVUS MEDICAL CLINICĂ pune la dispoziția pacienților săi serviciul de accesare a rezultatelor analizelor medicale în format electronic prin accesarea site-ului www.novusmedical.ro – secțiunea Rezultate analize. Pentru serviciul de accesare rezultate analize în format electronic, NOVUS MEDICAL CLINICĂ prelucrează: nume și prenume, data nașterii, CNP, e-mail, număr de telefon, cod client unic de acces.

NOVUS MEDICAL CLINICĂ se angajează ca toate prelucrările de date personale pe care le efectuează să nu afecteze în nici un fel drepturile și libertățile dvs. ca persoane vizate.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE NOVUS MEDICAL CLINICĂ:

Clinica noastră prelucrează următoarele categorii de date: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, adresa, telefon, e-mail, semnătura, date privind sănătatea, date genetice, origine etnică, CNP, datele din actul de identitate (inclusiv copie de pe actul de identitate pentru anumite servicii medicale); calitatea de asigurat, informații bancare, înregistrări ale convorbirilor telefonice.

DREPTURILE PACIENȚILOR NOVUS MEDICAL CLINICĂ ÎN CONTEXTUL REG. 2016/679:

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.; Dreptul de acces asupra datelor dvs.; Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete ; Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) ; Dreptul la restricționarea prelucrării; Dreptul la portabilitatea datelor către un alt operator; Dreptul de a vă opune prelucrării datelor ; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri ; Dreptul de a vă adresa justiției ; Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)

DURATA PRELUCRĂRII :

NOVUS MEDICAL CLINICĂ prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe durata necesară realizării actului medical, în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale, inclusiv obligațiile aplicabile în materia arhivării. Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate (electronic și/sau tipărit) pe perioada necesară pentru a respecta obligațiile legale care sunt în sarcina clinicii noastre.  

În cazul în care prelucrarea de date are la bază temeiul legal al consimțământului dvs., vă aducem la cunoștință că vă puteți retrage oricând acest consimțământ, fără a afecta însă legalitatea prelucrării efectuate anterior.

TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Clinica noastră  poate transmite datele dvs. cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor sale, către următorii destinatari: partenerii noștri contractuali pentru procesare analize medicale (laboratorare medicale) și furnizarea serviciilor medicale, medicii trimițători și colaboratori; societăți de asigurare, Casele de Asigurări de Sănătate, alte autorități publice sau centrale, consultanții sau procesatorii de servicii IT, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal ori pentru îndeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care ni le-am asumat.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către colaboratorii din Spațiul Economic European iar NOVUS MEDICAL CLINICĂ vă asigură că a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal.

NOVUS MEDICAL CLINICĂ  ADUCE LA CUNOȘTINȚA FIECĂREI PERSOANE FIZICE VIZATE FAPTUL CĂ:

* Dacă dorește să își exercite drepturile, o poate face prin înregistrarea unei cereri scrise, care se depune la sediul sau punctul de lucru aparținând clinicii noastre sau la adresa de e-mail [email protected];

* Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există și excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să se poată decide dacă aceasta este întemeiată sau nu, informând persoanele vizate despre aceasta;

* Clinica noastră va încerca să răspundă solicitării dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util;

* În cazul în care, adresa de e-mail si numărul de telefon indicate în relația cu clinica noastră aparțin altei persoane, sau atunci când se solicită transmiterea rezultatelor către medicul trimițător sau atunci când sunt dezvăluite alte date aparținând unor terțe persoane, pacienții NOVUS MEDICAL CLINICĂ confirmă că au informat aceste persoane cu privire la conținutul clauzelor de informare menționate mai sus, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel încât prelucrarea  în cazul actului medical, pentru transmiterea rezultatelor analizelor să poată fi realizată fără a mai fi necesare alte formalități din partea clinicii noastre.

* Puteți consulta și Politica de confidențialitate adoptată la nivelul NOVUS MEDICAL CLINICĂ S.R.L. aflată pe site-ul nostru www.novusmedical.ro.

* NOVUS MEDICAL CLINICĂ vă informează că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să adresați Autorității indicate mai sus, atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

Notă de informare revizuită la data de 20.05.2024

NOVUS MEDICAL CLINICĂ S.R.L.
Prin Administrator
Filip Marilena Iuliana