Regulament Giveaway Facebook

Giveaway Facebook 10.000 Urmaritori

(Perioada Giveaway 05.11.2023, ora 00:00 – 14.11.2023, ora 23:59)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Giveaway Facebook 10.000 Urmaritori (denumit in continuare “Concursul”) este organizat și desfășurat de Novus Medical Clinică S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.2, bloc 32 E și F – parter, punct de lucru în Bulevardul Republicii, nr 143, bl 31B1-31B2, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1267/2006, cod unic de înregistrare 18745548, reprezentată prin Filip Marilena Iuliana – Administrator, (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Novus Medical Clinica S.R.L”).

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de acest concurs si care participa la acest Concurs, in conditiile si cu respectarea prezentului Regulament (denumiti in continuare “Participantii”).

Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului de catre Participanti si acordul Participantilor la termenii, conditiile si prevederile Regulamentului.

Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Concursul este desfasurat doar prin intermediul paginii oficiale de Facebook a Organizatorului (link-ul http://www.facebook.com/clinicanovusmedical/ ), pe intreaga Perioada de desfasurare a Concursului, astfel cum aceasta este reglementata de prezentul Regulament.

 
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online al Organizatorului de pe pagina oficiala de Facebook Novus Medical (link-ul http://www.facebook.com/clinicanovusmedical/), incepand cu data de 05.11.2023, ora 00:00 – 14.11.2023, ora 23:59 (denumita in continuare “Perioada de desfasurare a Concursului”) , participarea la Concurs fiind conditionata de indeplinirea  prevederilor prezentului Regulament.

 
SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul de desfasurare a Concursului este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul Organizatorului la adresa www.novusmedical.ro si, totodata, poate fi solicitat, alaturi de orice alta lamurire, de catre orice Participant prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa electronica [email protected] sau la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea 1, alin. (1) a prezentului Regulament, in atentia departamentului de marketing.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin acte aditionale ce vor fi comunicate public in aceeasi forma prevazuta din prezenta sectiune a Regulamentului.

 
SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII

Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice care indeplinesc conditiile mentionate mai jos si doar in Perioada de desfasurare a Concursului.

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Concursului. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajații Organizatorului, precum si rudele pana la gradul 1 ai acestora.

Participantii trebuie sa fie utilizatori ai platformei Facebook si sa detina cont real pe platforma de socializare.

Pe langa conditiile anterior mentionate in prezenta sectiune a Regulamentului, Participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

Pas 1: Participantii trebuie sa acceseze pagina de socializare Facebook a Organizatorului: http://www.facebook.com/clinicanovusmedical/

Pas 2: Participantii trebuie sa dea follow (sa urmareasca) paginila oficiala Facebook Novus Medical (http://www.facebook.com/clinicanovusmedical/  )

Pas 3: Participantii trebuie sa tag-uiasca (eticheteze) minim 3 prieteni cu conturi active din lista proprie in comentariul postarii din pagina de Facebook a Organizatorului cu privire la prezentul Concurs.

Inscrierea in vederea participarii la Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca de catre persoana care indeplineste in mod cumulativ conditiile mentionate in prezentului Regulament.

Participarea la acest Concurs implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament de catre Participanti.

Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al Participantilor referitor la faptul ca, daca vor deveni castigatori, datelelor (imaginea lor asa cum este prezentata pe contul Facebook, numele utilizat pe Facebook, precum si orice alte informatii publice de pe acel cont), numele, prenumele pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia si doar in legatura cu prezentul Concurs (notificare castigator, inmanare cadouri) si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora.

Pentru ca o inscriere la Concurs sa fie considerata valabila si inregistrata de catre Participanti, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 • sa nu incalce prevederile prezentului Regulament;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care lezeaza integritatea unei persoane avand la baza criterii discriminatorii ce tin de rasa, entitate, religie, orientare sexuala, sau grup politic, socio-economic; de asemenea, nu trebuie sa contina mesaje ilegale sau care sa instige la violenta;
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate (altele decat cele ale Organizatorului) sau neinregistrate;
 • sa nu foloseasca materiale protejate de drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala;
 • sa nu includa date cu caracter personal apartinand altor persoane.

Participantii care vor face trimitere la pagina de Facebook a Organizatorului sau vor posta comentarii care nu indeplinesc criteriile de mai sus, vor fi descalificati si nu vor fi luati in considerare in vederea extragerii sau a desemnarii Participantilor castigatori. Organizatorul are dreptul, dar nu si obligatia, de a sterge sau modifica orice comentariu care nu indeplineste criteriile mentionate mai sus.

 
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul consta in oferirea in mod gratuit a 10 premii, ce constau in 10 Pachete de analize medicale Giveaway detaliate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, pentru 10 Participanti (persoanele care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la sectiunea 4) declarati castigatori ai Concursului, in conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni.

Se ofera cu titlu gratuit 10 premii (10 Pachete de analize medicale Giveaway), ce sunt indicate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament pentru care se vor extrage la finalul perioadei de concurs 10 castigatori.

 Extragerea se va desfasura cu ajutorul unei aplicatii de profil (link: https://commentpicker.com). Castigatorii Concursului vor fi extrasi exclusiv dintre persoanele care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute de sectiunea 4 din prezentul Regulament.

Castigatorii Concursului vor fi anuntati de catre Organizator exclusiv pe pagina oficiala de Facebook Novus Medical  ( http://www.facebook.com/clinicanovusmedical/ ), printr-un comentariu la postarea publicata de Organizator cu privire la acest Concurs, prin tag-uirea celor 10 Participanti extrasi. De asemenea, vor fi nominalizate si cate 3 rezerve pentru cele 10 premii, pentru situatiile in care Participantul castigator nu va putea fi contactat sau in cazul in care nu indeplineste conditiile de validare.

Organizatorul va emite 10 vouchere, destinate celor 10 castigatori ai Concursului, desemnati conform prezentei sectiuni.

Pentru a intra in posesia voucher-ului, Participantii desemnati castigatori in urma extragerii trebuie sa transmita Organizatorului datele personale ( nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail, localitatea de domiciliu si numar de telefon) pentru a stabili detaliile si conditiile de recoltare a pachetului de analize castigat.

Voucherul poate fi transmis unei terte persoane, prin urmare se vor prelucra datele personale ale beneficiarului vocherului (nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail, localitatea de domiciliu si numar de telefon). Premiul oferit se utilizeaza o singura data.

 Organizatorul va contacta in privat pe plaforma Facebook Messenger Participantii desemnati castigatori, in vederea solicitarii acestor date. Organizatorul va transmite voucherul fiecarui Participant desemnat castigator la adresa de e-mail transmisa de acesta sau pe Messenger Facebook dupa accceptarea serviciului medical.

Pentru a putea efectua serviciul castigat ca urmare a participarii la prezentul Concurs, Participantul are obligatia de a prezenta voucherul primit in urma castigarii Concursului impreuna cu un document de identitate (CI/BI sau pasaport).

Castigatorii Concursului au la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice de la data anuntarii oficiale pe pagina oficiala de Facebook Novus Medical (http://www.facebook.com/clinicanovusmedical/a calitatii de castigator, sa revendice premiul pentru a beneficia de voucher, respectiv 30 zile pentru a putea efectua in mod gratuit serviciul medical castigat a carui componenta este detaliata in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. In cazul neprezentarii in termenul ante-mentionat, Participantul declarat castigator pierde dreptul de a beneficia de voucher, respectiv de a efectua serviciul medicale ce face obiectul voucherului, iar Organizatorul poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Participantul declarat castigator care pierde voucherul in perioada mentionata mai sus are dreptul la emiterea unui voucher nou.

Organizatorul are dreptul de a verifica daca inlocuirea voucherului este sau nu motivata si poate refuza inlocuirea acestuia in cazul in care inlocuirea nu este justificata. In cazul inlocuirii vocuherului din orice motive, voucherul emis anterior nu mai este valid si nu mai poate fi utilizat.

Pacientii nu pot solicita efectuarea serviciul medical Pachet de analize medicale Giveaway, in cadrul clinicii care face parte din Concursul prezent (serviciile medicale din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament) in afara Concursului ci se pot efectua individual la pretul prevazut pe site-ul Organizatorului (www.novusmedical.ro).

Pentru evitarea oricarui dubiu, Oraganizatorul mentioneaza faptul ca Participantul declarat castigator nu poate opta pentru primirea premiul sau in bani sau cu inlocuirea sa cu alte premii.

 
SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Novus Medical, in calitate de operator de date, urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, in particular, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul privind protectia datelor”).

In desfasurarea prezentului Concurs, Novus Medical prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: (i) datele cu caracter personal necesare pentru verificarea eligibilitatii dumneavoastra ca Participant la Concurs, in conditiile prevazute de prezentul Regulament (sectiunea 4), respectiv: numele contului de Facebook a participantului, poza profiului de Facebook, (ii) datele necesare pentru emiterea Voucherului (numele, prenumele, data nasterii, numar de telefon si seria voucherului), (iii) date necesare pentru transmiterea voucherului (adresa de e-mail), (iv) date necesare efectuarii extragerii (numele contului activ al participantilor (v) date necesare declararii castigului si platii impozitului catre organele abilitate (nume, prenume si data de nastere), (vi) datele ale celor trei prieteni mentionati in comentarii (nume cont Facebook, poza profilului de Facebook).

In masura in care doriti sa primiti prealabil extragerii castigatorilor informatii punctuale despre instrumentul folosit pentru desfasurarea extragerii, va rugam sa va adresati cu o solicitare in acest sens pe adresa de email mentionata mai jos Persoanele vizate sunt eligibile sa acceseze Concursul desfasurat exclusiv online pe pagina oficiala deFacebook Novus Medical, exclusiv prin indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 din prezentul Regulament. Pe langa datele cu caracter personal prelucrate in vederea verificarii eligibilitatii dumneavoastra ca Participant la Concurs si in vederea desfasurarii acestuia inclusiv emiterii Voucherului, transmiterii acestuia, anuntarea castigatorilor, Novus Medical va prelucra datele necesare prestarii serviciilor solicitate de catre dumneavoastra, in masura in care utilizati voucherul castigat prin intermediul Concursului, in conditiile mentionate in prezentul Regulament. Datele respective (datele necesare prestarii serviciilor) nu se supun prelucrarii efectuate prin prezentul Regulament. Pentru a intelege cum va sunt prelucrate datele cu caracter personal in prestarea serviciilor de diagnostic, va rugam sa consultati nota de informare aferenta, existenta pe formularul de furnizare date in receptia Novus Medical, cat si online la adresa https://novusmedical.ro/politica-de-confidentialitate/ .

Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de catre Novus Medical, exclusiv in scopurile mai jos mentionate, sunteti dumneavoastra, in calitate de Participant la Concursul organizat de Novus Medical, cât și datele celor trei prieteni menționati în comentarii. Datele cu caracter personal ce vă aparțin sunt obtinute exclusiv de la persoana vizata. Datele cu caracter personal a persoanelor adaugate in comentarii sunt obtinute de la participantul in concurs, prin urmare, este obligatia acestuia de a informa in prealabil persoanele vizate in legatura cu adaugarea contului de Facebook a acestora in comentarii pe pagina Novus Medical de Facebook si implicit despre prelucrarea datelor cu caracter personal a acestora de catre Novus Medical, precum si obtinerea consimtamantului persoanelor in cauza de a le utiliza datele cu caracter personal in vederea participarii la concursul organizat de catre Novus Medical.

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri si temeiuri:

 • in vederea executarii contractului incheiat cu Novus Medical prin acceptarea regulilor de desfasurare a Concursului, ca urmare a beneficierii de Concursul organizat de Novus Medical, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru a beneficia de Concurs si al emiterii premiului si anume 8 vouchere inseriate si nominale;
 • in interesul legitim al Novus Medical de a avea transparenta in ceea ce priveste extragerea castigatorilor, motiv pentru care modalitatea de extragere a castigatorilor va fi publica pe pagina de Facebook a organizatorului Concursului;
 • in interesul legitim al Novus Medical de a contacta prin intermediul solutiei de mesagerie din Facebook castigatorii in vederea solicitarii datelor necesare pentru transmiterea premiului catre acestia;
 • in interesul legitim al Novus Medical de a anunta castigatorii prin intermediul paginii oficiale a Novus Medical;
 • in interesul legitim al Novus Medical de a prelucra datele tertelor persoane (prieteni) mentionate de catre participanti in vederea indeplinirii conditiilor Concursului;
 • obligatie legala, cum ar fi cele in domeniul financiar-contabil si fiscal, precum si de arhivare (dupa caz). Novus Medical are obligatia sa dovedeasca, la cerere, autoritatilor competente, conditiile in care prezentul Concurs s-a desfasurat, inclusiv prin prezentarea Regulamentului, cat si a documentelor ce au stat la baza prestarii serviciilor in desfasurarea Concursului.
 • destinatarii datelor cu caracter personal pot fi  furnizori, parteneri si colaboratori care asista Novus Medical in desfasurarea activitatilor sale, inclusiv desfasurarea Concursului mentionat in prezentul Regulament, entitati imputernicite, implicati in desfasurarea activitatilor desfasurate de Novus Medical, autoritatile publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet, auditori externi (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

In masura in care doresti sa stii mai multe informatii privind prelucrarile efectuate de furnizorul ce pune la dispozitie modalitatea de extragere a castigatorilor (https://commentpicker.com) te rugam sa consulti politica lor de confidentialitate (https://commentpicker.com/privacy-policy.php) inainte de a deveni participant la concurs.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Novus Medical si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document. In masura in care este necesar sa comunicam datele cu caracter personal catre terti, altii decat cei mentionati in prezentul document, va vom informa in prealabil.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor mentionate, Novus Medical va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfasurare a Concursului, de efectuare a statisticilor interne), precum si pe durata prevazuta de lege (obligatii legale), dupa caz.

In cazul prelucrarilor intemeiate pe existenta contractului incheiat intre Novus Medical si persoana vizata, datele vor fi prelucrate pe durata necesara pentru executarea contractului.

In cazul prelucrarilor efectuate in baza interesului legitim al Organizatorului, datele vor fi prelucrate pe perioada prevazuta in procedurile interne Novus Medical, iar dupa implinirea respectivului termen, acestea vor fi distruse.

De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevazuta de lege (cum ar fi in domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare).

Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Novus Medical pe durata de timp prevazuta in procedurile interne Novus Medical si/ sau vor fi distruse.

Drepturi

In relatia cu Novus Medical beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea oricaror drepturi anterior amintite, are loc cu indeplinirea conditiilor stabilite de Regulamentul privind protectia datelor pentru fiecare drept in parte.

Cum va puteti exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor al Novus Medical, la adresa de e-mail: [email protected] sau cu o cerere la urmatoarea adresa: Municipiul Ploiesti, strada Vasile Lupu, nr.2, Bloc 32 E si F, Etaj parter, Judet Prahova.

Prin participarea dumneavoastra la Concurs, declarati ca ati citit si ati inteles continutul Notei de informare de mai sus privind modul in care va vor fi prelucrate datele cu caracter personal si drepturile de care beneficiati potrivit legii. 

 
SECTIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru:
 • pierderea de catre Participantul declarat castigator a voucherului inseriat si nominal;
 • eventualele pagube cauzate de pierderea, furtul sau deteriorarea voucherului;
 • situatiile in care mesajul transmis de Organizator Participantului declarat castigator ramane fara un raspuns din partea castigatorului, 7 zile de la data extragerii in care a fost declarant castigatorul, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;
 • pentru email-urile sau mesajele nelivrate din cauza defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de Participanti (soft si/sau hard-ware);
 • situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare sau in cadrul revendicarii premiului.
 • Prin participarea in Concurs, Participantii se angajeaza ca vor avea o comunicare decenta si nu vor prolifera comentarii sau imagini care: contin un limbaj vulgar, cuvinte licentioase sau abuzive, sau afirmatii defaimatoare sau obscene ori contravin oricarei legi in vigoare sau Regulamentului, in caz contrar fiind raspunzatori pentru toate prejudiciile provocate Organizatorului.
 
SECTIUNEA 8. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
 • Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
 • Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
 • Pentru scopul acestui Regulament, cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.
 • Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia/acestuia in termen de 10  zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau cazului fortuit.
 
SECTIUNEA 9. LITIGII. RECLAMATII
 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele teritoriale judecatoresti competente, potrivit legii romane.
 • Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicate la sectiunea 1, alin. (1) din Regulament sau prin e-mail la adresa [email protected].
 
SECTIUNEA 10. ALTE CLAUZE
 • Voucherele neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 • Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre Participantii declarati castigatori in conformitate cu dispozitiile in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantilor declarati castigatori.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand termenii si conditiile prezentei Concursului, precum si dreptul de a suspenda, intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului prin modalitatile reglementate de sectiunea 3 alin. (2) din Regulament.

                                                                                                           Aprobat,

                                                                                                        Administrator

                                                                                                             Filip Marilena-Iuliana

Anexa Nr.1

Tabel premii din cadrul Giveaway Facebook 10.000 Urmaritori Novus Medical Clinica SRL

Nr. Denumire serviciu Numar Pret/serviciu in afara concursului Pret/serviciu in cadrul concursului
1 Pachet analize medicale Giveaway (Hemoleucograma completa, Glicemie serica, Colesterol seric total, Trigliceride serice, Creatinina serica, Uree serica, TGO, TGP, Sideremie ( Fier seric), Sumar de urina+ sediment urinar) 10 173 lei 0lei (discount 100%)